تبعیض

تبعیض تو ایران بی داد می کنه!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

عصبانیم!!یه لحظه گفتم خدایا داری می بینی دیگه؟

بعدش گفتم نکنه نا شکری باشه؟

/ 1 نظر / 13 بازدید
رها

ای بابا ولش کن نکه عادت کردم مرده شور همشون رو ببرن خودت رو عصبانی نکن